បញ្ចូល C/C++ plugin (or CDT) ក្នុង Eclipse

សំណាង​ល្អ អ៊ូប៊ុនធូ មាន​កញ្ចប់មួយ​ឈ្មោះ eclipse-cdt​ ។

យើង​អាច​បញ្ចូល​វា​ដោយ ខំម៉ានដូច​នេះ

sudo apt-get install eclipse-cdt

ពេល​បើក​ Eclipse លើកក្រោយ​ ហើយ​បង្កើត project ថ្មី យើងនឹងឃើញ​ស្រដៀងនេះ

Fix: (K)ubuntu doesn’t play Audio CD

On Kubuntu 11.10, we have KsCD program installed to play audio CD. The problem I’m having is that some machines could play audio cd and some couldn’t. All machines run Kubuntu 11.10.

To fix this issue, check that /dev/cdrom is a sym link to /dev/sr0 (credit: http://www.kubuntuforums.net/archive/index.php/t-57655.html).

In my case, machines which couldn’t play audio CD don’t have ‘/dev/cdrom':

# ls -l /dev/cd*
ls: cannot access /dev/cd*: No such file or directory

Let’s create one:

# ln -s /dev/sr0 /dev/cdrom
# ls -l /dev/cd*
lrwxrwxrwx 1 root root 8 2012-07-11 11:38 /dev/cdrom -> /dev/sr0

After this, I can play audio CD.

svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).

When I tried to start ‘nfs-kernel-server’, it failed.

# /etc/init.d/nfs-kernel-server start
Exporting directories for NFS kernel daemon....
Starting NFS kernel daemon: nfsd svcgssd failed!

syslogs:

Nov 11 23:32:04 nasbox kernel: [ 8106.165582] nfsd: last server has exited, flushing export cache
Nov 11 23:32:05 nasbox kernel: [ 8107.240419] svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).
Nov 11 23:32:05 nasbox kernel: [ 8107.245528] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Nov 11 23:32:05 nasbox kernel: [ 8107.245566] NFSD: starting 90-second grace period
Nov 11 23:32:05 nasbox rpc.svcgssd[26744]: ERROR: GSS-API: error in gss_acquire_cred(): Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information - Key table entry not found
Nov 11 23:32:05 nasbox rpc.svcgssd[26744]: unable to obtain root (machine) credentials
Nov 11 23:32:05 nasbox rpc.svcgssd[26744]: do you have a keytab entry for nfs/@ in /etc/krb5.keytab?

If you have DNS server running, make sure you remove the following lines from /etc/hosts:

127.0.0.1 nasbox localhost
::1 nasbox localhost ip6-localhost ip6-loopback

However, if you don’t have DNS server running to manage your domain then you need to explicitly assign the IP address to the domain. Adjust the IP address and hostname to your environment:

#192.168.1.123 nasbox.myserver.com nasbox

In my case, I could successfully start nfs-kernel-server:

# /etc/init.d/nfs-kernel-server start
Exporting directories for NFS kernel daemon....
Starting NFS kernel daemon: nfsd svcgssd mountd.

Ubuntu 11.10: 32-bit applications do not run 64-bit

After upgrading from natty (11.04) to oneiric (11.10), some 32-bit applications don’t run anymore. I have ‘ia32-libs’ and ‘libc6-i386′ packages installed. For example, when I run Android adb,

$ ./adb
bash: ./adb: No such file or directory
$ file adb
adb: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.8, stripped

After googling around, the fix is quite simple: re-install ‘libc6-i386′.

$ sudo apt-get install --reinstall libc6-i386
$ ./adb
Android Debug Bridge version 1.0.29

-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
...

Thanks to this post: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ia32-libs/+bug/852101