ចងក្រង RPM ពី Source RPMs

ជាធម្មតា ពេលខ្ញុំបញ្ចូល កញ្ចប់ថ្មីៗក្នុងអូផិនស៊ូស៊ី បើសិនជាមិនអាចរក binary rpm បានទេ ខ្ញុំតែងតែចងក្រង (compile) កញ្ចប់ទាំងនោះពីកូដប្រភពដើម។ កូដប្រភពដើម អាចត្រូវបានខ្ចប់ជា tar.gz ឬ .src.rpm។ ក្នុងករណីទីមួយ យើងគ្រាន់តែពន្លា កូដប្រភពដើម រួចបញ្ជា ./configure, make និង make install ជាធម្មតា។ ពេលនេះ ខ្ញុំសូមលើកយក វិធីចងក្រងកម្មវិធី ជាមួយនឹង កូដប្រភពដើម ខ្ចប់ជា .src.rpm។

$ rpmbuild -clean -rebuild packagename.src.rpm

ក្រោយពីបាន វាយពាក្យបញ្ជាខាងលើហើយ កញ្ចប់ binary RPM នឹងត្រូវបានបង្កើតក្នុង subdirectory នៃ ថត /usr/src/packages/RPMS/។ សូមពិនិត្យមើល ក្នុងថតដែលមានឈ្មោះ ចាប់ផ្តើមដោយអក្សរ i*** ឧទាហរណ៍ i386 ជាករណីរបស់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំ។

Advertisements

2 thoughts on “ចងក្រង RPM ពី Source RPMs

  1. ខ្ញុំចង់បព្ជូលអសរខ្មែរក្នុងiphone តើធ្វើដូចម្តេះ?
    សូមអរគុណ​​
    ​ថាព្រូ​ (USA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s