បញ្ចូល C/C++ plugin (or CDT) ក្នុង Eclipse

សំណាង​ល្អ អ៊ូប៊ុនធូ មាន​កញ្ចប់មួយ​ឈ្មោះ eclipse-cdt​ ។

យើង​អាច​បញ្ចូល​វា​ដោយ ខំម៉ានដូច​នេះ

sudo apt-get install eclipse-cdt

ពេល​បើក​ Eclipse លើកក្រោយ​ ហើយ​បង្កើត project ថ្មី យើងនឹងឃើញ​ស្រដៀងនេះ

Advertisements

Fix: (K)ubuntu doesn’t play Audio CD

On Kubuntu 11.10, we have KsCD program installed to play audio CD. The problem I’m having is that some machines could play audio cd and some couldn’t. All machines run Kubuntu 11.10.

To fix this issue, check that /dev/cdrom is a sym link to /dev/sr0 (credit: http://www.kubuntuforums.net/archive/index.php/t-57655.html).

In my case, machines which couldn’t play audio CD don’t have ‘/dev/cdrom’:

# ls -l /dev/cd*
ls: cannot access /dev/cd*: No such file or directory

Let’s create one:

# ln -s /dev/sr0 /dev/cdrom
# ls -l /dev/cd*
lrwxrwxrwx 1 root root 8 2012-07-11 11:38 /dev/cdrom -> /dev/sr0

After this, I can play audio CD.

[Fixed] K3b doesn’t burn mp3 to CD

On Ubuntu 10.10, if you get an error message as the following when trying to create audio CD from mp3:

“Unable to handle the following files due to an unsupported format:
You may manually convert these audio files to wave using another application supporting the audio format and then add the wave files to the K3b project.”

Check if you have libk3b6-extracodecs installed, if not just;

$ sudo apt-get install libk3b6-extracodecs

It fixed my problem.

Credit: [SOLVED] Trying to BURN mp3’s to CD

Banshee crashes: The database disk image is malformed

Banshee just crashed on me with the following error message:

[Info  20:44:59.949] Running Banshee 1.6.1: [Ubuntu 10.04 LTS (linux-gnu, x86_64) @ 2010-06-18 18:47:49 UTC]
[Info  20:45:01.043] All services are started 0.949921
Exception has been thrown by the target of an invocation.
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> Mono.Data.Sqlite.SqliteException: The database disk image is malformed
database disk image is malformed
at Mono.Data.Sqlite.Sqlite3.Reset (Mono.Data.Sqlite.SqliteStatement stmt) [0x00000]
at Mono.Data.Sqlite.Sqlite3.Step (Mono.Data.Sqlite.SqliteStatement stmt) [0x00000]
at Mono.Data.Sqlite.SqliteCommand.ExecuteNonQuery () [0x00000]
at (wrapper remoting-invoke-with-check) Mono.Data.Sqlite.SqliteCommand:ExecuteNonQuery ()
at Hyena.Data.Sqlite.HyenaSqliteCommand.Execute (Hyena.Data.Sqlite.HyenaSqliteConnection hconnection, Mono.Data.Sqlite.SqliteConnection connection) [0x00000]
--- End of inner exception stack trace ---

I think this is how it happened. My computer hanged while Banshee was running, and I had to force reboot it.  Hence, the Banshee database file was corrupted. Thanks to boombox1387 from Ubuntu forum, this problem can be fixed as the following:

Install sqlite3:

sudo apt-get install sqlite3

Then run:

cd ~/.config/banshee-1

Dump the database in an SQL text format:

sqlite3 banshee.db ".dump" > dump

Backup the (corrupted) database:

mv banshee.db banshee.db.backup

Create and restore a database from dump file:

cat dump | sqlite3 banshee.db

Banshee started up again. Both files: dump and banshee.db can be removed.

Credit: [ubuntu] Banshee Crashed

Amarok 2.3.0 and PulseAudio Problem

Ever since I upgraded my Ubuntu desktop from 9.04 to 10.4, I have been having problems with Amarok dropping sound randomly. For example, if Amarok is playing the music and another program requires to use sound, Amarok will become silence.

One solution to restore sound in Amarok is to kill pulseaudio and restart Amarok. It works, but very annoying.

Fortunately, installing libxine1-gnome and configure Amarok to use Esound (ESD) instead of PulseAudio fixed the problem.

Thanks to this bug report https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/amarok/+bug/176332